Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 10/2021: Korekta raportu okresowego Aiton Caldwell SA za II kwartał 2021 r. (EBI 9/2021)

Zarząd Aiton Caldwell S.A. [dalej: Spółka], w związku z opublikowaniem w dniu 13 sierpnia 2021 r. raportu okresowego za II kwartał 2021 r., zarejestrowanego pod numerem EBI 9/2021, wskazuje, iż w przekazanym w załączeniu do tego raportu raporcie okresowym za II kwartał 2021 roku, w wyniku omyłki pisarskiej w pkt 6 w tabeli nr 2 pod nazwą: „Rachunek Zysków i Strat za II kwartał 2021 oraz za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 wraz z danymi porównawczymi” w pozycji D.I nie wskazano wartości zysku z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w pozycji G nieprawidłowo wskazano wartość sumy przychodów finansowych Spółki oraz w pozycji H nieprawidłowo wskazano wartość kosztów finansowych. Powstała omyłka wynika z niewłaściwego zaprezentowania danych ujętych w tych punktach i nie ma wpływu na osiągnięte wyniki finansowe Spółki, ani też w żaden sposób nie wpływa na wartość zysku operacyjnego wypracowanego przez Spółkę w II kwartale 2021 r.

W załączeniu publikujemy tabelę nr 2: „Rachunek Zysków i Strat za II kwartał 2021 oraz za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 wraz z danymi porównawczymi” w brzmieniu przed korektą oraz po jej korekcie.

Jednocześnie w złączeniu przesyłamy w całości skorygowany dokument – raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

  1. Tabela nr 2 Rachunek Zysków i Strat-korekta.pdf
  2. 21-08-13 Raport Q2 2021.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu