Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 10/2016: Wypłata dywidendy za rok 2015

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 maja 2016 roku postanowiło o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.013.923,80 zł (jeden milion trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 80/100) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,09 zł na każdą akcję.

Wypłatą dywidendy objętych jest 11.265.820 akcji Spółki stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, jako dzień dywidendy dzień 17 maja 2016 i dzień wypłaty dywidendy na 1 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 11 i § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu