Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 10/2017: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku, informuje, iż w dniu 23 maja 2017 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego [dalej: „Uchwała”].

Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 4.146,00 zł (cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych), tj. z kwoty 1.126.582,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) do kwoty 1.130.728 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych), w drodze emisji 41.460 (czterdziestu jeden tysięcy czterystu sześćdziesięciu) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez kolejną emisję akcji na okaziciela serii F dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej. Wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Cena emisyjna jednej akcji na okaziciela serii F będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje na okaziciela serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą, wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki, na skutek dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego otrzyma brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.130.728 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych) i składa się z 11.307.280 (jedenaście milionów trzysta siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

  1. 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
  2. nie mniej niż 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B i nie więcej niż 291.820 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,
  3. 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
  4. 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E,
  5. 175.460 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F.”

Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

·   Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu