Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 11/2014

Raport Bieżący

Numer: 11/2014 Data: 2014-04-30 godzina: 17:15:58

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2014 r. została podjęta Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2013. Rekomendacja dotyczy podziału zysku za rok obrotowy 2013 w wysokości 603.182,00 zł (sześćset trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote), z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,10 zł na każdą akcję. Ponadto, Rada Nadzorcza rekomenduje kwotę 36.940,53 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych, 53/100 grosze) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu