Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 11/2017: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 7 lipca 2017 r. Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.146,00 zł (cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych), tj. z kwoty 1.126.582,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) do kwoty 1.130.728,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych), w drodze emisji 41.460 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Aiton Caldwell S.A. wynosi obecnie 1.130.728,00 złotych, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 11.307.280, a kapitał zakładowy dzieli się na 11.307.280 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

  • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 191.820 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 175.460 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Spółka informowała o podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w raporcie bieżącym EBI nr 10/2017 z dnia 23.05.2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu