Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 13/2014

Raport Bieżący

Numer: 13/2014 Data: 2014-04-30 godzina 17:31:51

Temat: Zmiany w składzie zarządu Aiton Caldwell

Zarząd Aiton Caldwell S.A. niniejszym informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku, podjętej ze skutkiem na dzień 2 czerwca 2014 roku, Pan Michał Krużycki został odwołany ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Rafała Pietrzaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Jana Wyrwińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2014 roku.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje życiorysy nowo powołanych członków Zarządu.

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA, od 2 czerwca 2014 na trzyletnią kadencję

Absolwent Instytutu Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz MBA w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Doświadczenie w branży telekomunikacyjnej i informatycznej zdobył jako twórca i administrator sieci dużej kancelarii prawnej oraz urzędu administracji samorządowej, której obsługę informatyczną stworzył od podstaw. Przez lata związany z Crowley Data Poland, gdzie początkowo zajmował się technicznym wsparciem sprzedaży, a następnie odpowiadał za sprzedaż usług operatorskich.

Od 2004 roku na stanowisku dyrektora ds. współpracy z operatorami był odpowiedzialny za kształtowanie relacji z partnerami z rynku telekomunikacyjnego. Od 2009 na stanowisku dyrektora operacyjnego odpowiedzialny był za projektowanie, utrzymanie oraz rozwój sieci CDP. Od 2010 w zarządzie, gdzie od 2011 odpowiadał za utrzymanie operacyjne w trakcie procesu połączenia Netia S.A. z CDP Netia.

Od 2012 roku związany z Datera SA, kiedy to objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Od września 2013 roku zasiadał na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W związku z połączeniem spółek Aiton Caldwell SA oraz Datera SA, powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu połączonej organizacji.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Pietrzak nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Rafał Pietrzak pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Rafał Pietrzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Rafał Pietrzak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jan Wyrwiński – Wiceprezes Zarządu Aiton Caldwell SA, od 2 czerwca 2014 na trzyletnią kadencję

Absolwent Politechniki Gdańskiej – Wydziału Zarządzania i Ekonomii (specjalizacja: Ekonomia i Finanse) oraz Fachhochschule Stralsund w Niemczech (Baltic Management Studies). Do dzisiaj silnie związany z uczelnią, dzięki działalności badawczej i dydaktycznej, w ramach której m.in. prowadził ze studentami zajęcia dotyczące innowacyjnych technologii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prace z zakresu planowania strategicznego (Państwowa Akademia Nauk, Instytut Oceanologii), koordynacji transportu (Hayes Valley Care) oraz zarządzania relacjami z klientami (Geosynt Sp. z o.o.).

Jan Wyrwiński jest związany z branżą telekomunikacyjną od roku 2005. Jako pracownik Datera SA miał istotny wpływ na całościową koncepcję oraz późniejszy kształt platformy FreecoNet (obecnie jednej z linii biznesowych grupy Aiton Caldwell).

W latach 2008-2014 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Aiton Caldwell SA (wcześniej FreecoNet SA oraz FreecoNet Tlenofon SA), odpowiadał za bieżące funkcjonowanie spółki oraz jej rozwój. W związku z połączeniem spółek Aiton Calwell SA oraz Datera SA, powołany został na stanowisko Wiceprezesa Zarządu połączonej organizacji.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jan Wyrwiński nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Jan Wyrwiński pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Jan Wyrwiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jan Wyrwiński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. w związku z: § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu