Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 14/2012

Opublikowany: 2012-06-14, 16:29:09
Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy


Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 14.06.2012 r. została podjęta Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2011. Rekomendacja dotyczy podziału zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 749.082,02 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote, 2/100 grosze), z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,74 zł na każdą akcję. Ponadto, Rada Nadzorcza rekomenduje kwotę 9.221,73 zł (dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych, 73/100 grosze) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu