Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 14/2014

Raport Bieżący

Numer: 14/2014 Data: 2014-04-30 godzina: 17:43:31

Temat: Wypłata dywidendy za rok 2013

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 kwietnia 2014 roku postanowiło o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 542.863,80 (pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote, 80/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,09 zł na każdą akcję.

Wypłatą dywidendy objętych jest 6.031.820 akcji Spółki stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, jako dzień dywidendy dzień 23 maja 2014 i dzień wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu