Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 14/2019: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku, informuje, iż w dniu 23 lipca 2019 r. działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej nr 6/05/2019 z dnia 7 maja 2019 roku oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego [dalej: „Uchwała”].

Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 113.072,80 zł (sto trzynaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1.130.728 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 1.243.800,80 zł (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych osiemdziesiąt groszy),  w drodze emisji 1.130.728 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G dokonano za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej. Zgodnie z treścią uchwały akcje serii G będą uczestniczyć w zysku wypracowanym przez Spółkę od 1 stycznia 2019 r.

Cena emisyjna jednej akcji na okaziciela serii G będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje na okaziciela serii G zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. Pisemna oferta objęcia akcji serii G zostanie złożona przez Zarząd Spółki subskrybentom w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. i będzie ważna przez okres 14 (czternaście) dni od daty jej otrzymania i w tym terminie zostanie zawarta umowa objęcia akcji. Wkłady na pokrycie obejmowanych akcji zostaną wniesione w gotówce w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy objęcia akcji.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą, wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.243.800,80 zł (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych osiemdziesiąt groszy i składa się z 12.438.080 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,

2) nie mniej niż 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B i nie więcej niż 291.820 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,

3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

4) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

5) 175.460 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F

6) 1.130.728 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii G.”

Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu