Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 15/2015

Numer: 15/2015

Data: 2015-04-30

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2015 r. została podjęta Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu o podziału zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 1.625.848,74 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 74/100), z przeznaczeniem kwoty 125.889,70 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych, kwoty 1.447.136,60 zł (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 60/100) z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,13 zł na każdą akcję oraz z przeznaczeniem kwoty 52.822,44 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote 44/100) na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu