Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 16/2019: Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd Aiton Caldwell S.A. [dalej: Emitent] w związku z zamknięciem w dniu 30 sierpnia 2019 r. subskrypcji akcji serii G wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, niniejszym informuje co następuje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  • data rozpoczęcia subskrypcji – 22.08.2019 r.
  • data zakończenia subskrypcji – 30.08.2019 r.
 1. Daty przydziału instrumentów finansowych:
  Przydział akcji serii G nastąpił w dniu: 30.08.2019 r.
 1. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
  Subskrypcja zamknięta obejmowała 1.130.728 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.
 1. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
  Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
 1. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.130.728 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.
 2. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
  Emitowane akcje były nabywane po cenie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Emitowane akcje były obejmowane w zamian za wkład pieniężny. Akcje zostały objęte za środki pieniężne i opłacone przelewem na rachunek bankowy Emitenta.

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
  W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii G złożono pięć zapisów objęcia akcji – przyjęto 5 ofert objęcia akcji złożonych przez Emitenta subskrybentom określonym w Uchwale Zarządu Emitenta z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
 1. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
  Akcje serii G przydzielono pięciu osobom fizycznym.
 1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
  Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii G.
 2. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
  Łączny koszt emisji akcji serii G wyniósł 7.481,00 zł, przy czym na kwotę tą złożyły się następujące koszty:
  1. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7.481,00 zł
  2. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
  3. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
  4. promocji oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta nastąpiła zgodnie z  art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Koszty ww. nie uwzględniają przyszłych kosztów związanych z wprowadzeniem akcji serii G na rynek New Connect.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu