Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 17/2015

Numer: 17/2015

Data: 2015-04-30

Temat: Wypłata dywidendy za rok 2014

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 kwietnia 2015 roku postanowiło o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.447.136,60 zł (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,13 zł na każdą akcję.

Wypłatą dywidendy objętych jest 11.131.820 akcji Spółki stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, jako dzień dywidendy dzień 8 maja 2015 i dzień wypłaty dywidendy na 22 maja 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu