Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 18/2012

Opublikowany: 2012-07-11, 17:19:26
Temat: Rejestracja w KRS podziału akcji (SPLIT) i zmian Statutu Spółki

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 10 lipca 2012 Spółka powzięła informację, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podział akcji Spółki (SPLIT) w stosunku 1 do 10.

W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Aiton Caldwell S.A. wynosi obecnie 10.122.730 akcji i dzieli się na 10.122.730 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (10/100 groszy) każda, w tym:

a) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 191.820 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 4.090.910 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian Statutu.

Dokonano następujących zmian:

  1. zmieniono §7 pkt Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.022.273zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i składa się z nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.022.273 (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzech) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
2) 9.182 (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii B,
3) nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B, emitowanych w ramach kapitału docelowego,
4) 409.091 (czterysta dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii C,
5) nie więcej niż 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D.

2. Na pokrycie kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji zgodnie z art. 309§3 Kodeksu spółek handlowych wpłacono kwotę 125.000zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji.

4. Spółka może emitować akcje na okaziciela.

5. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

6. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”

poprzez wprowadzenie w jego miejsce nowego §7pkt Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000zł (pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.022.273zł (jeden milion dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i składa się z nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 10.222.730 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
2)191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B, Aiton Caldwell SA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 2 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl Sąd Rej. Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 1.012.273,00 PLN (opłacony w całości) Raiffeisen Bank, konto nr: 92175013250000000010740592, KRS: 0000313046, NIP:583-304-27-23, Regon: 220676951
3) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, emitowanych w ramach kapitału docelowego,
4) 4.090.910 (cztery miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji na okaziciela serii C,
5) nie więcej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D.

2. Na pokrycie kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji zgodnie z art. 309§3 Kodeksu spółek handlowych wpłacono kwotę 125.000zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji.

4. Spółka może emitować akcje na okaziciela.

5. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

6. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach.”

  2. zmieniono §8 pkt Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

poprzez wprowadzenie w jego miejsce nowego §8pkt Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:

„1. Do dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, pod warunkiem uzyskania na nie uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

W załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany.

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt.2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §3 ust.2 pkt 5.Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu