Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 19/2015

Numer: 19/2015

Data: 2015-04-30

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku, informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2015 r. działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego [dalej: „Uchwała”].

Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 13.400,00 zł (trzynaście tysięcy czterysta złotych), tj. z kwoty 1.113.182,00 zł (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) do kwoty 1.126.582,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote), w drodze emisji 134.000 (stu trzydziestu czterech tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej. Akcje serii F nie będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014. Wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Cena emisyjna jednej akcji na okaziciela serii F będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje na okaziciela serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w terminie do dnia 31 maja 2015 r.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą, wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

㤠7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.126.582,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z 11.265.820 (jedenastu milionów dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
2) nie mniej niż 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B i nie więcej niż 291.820 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,
3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
4) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E,
5) 134.000 (stu trzydzieści czterech tysięcy) akcji na okaziciela serii F.”

Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5b i 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu