Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 22/2015

Numer: 22/2015

Data: 2015-06-02

Temat: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 r. Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.400,00 zł (trzynaście tysięcy czterysta złotych), tj. z kwoty 1.113.182,00 zł (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) do kwoty 1.126.582,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote), w drodze emisji 134.000 (stu trzydziestu czterech tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Aiton Caldwell S.A. wynosi obecnie 1.126.582,00 złotych i dzieli się na 11.265.820 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

  1. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2. 191.820 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  3. 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  4. 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  5. 134.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Spółka informowała o podjęciu uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w raportach bieżących EBI nr 19/2015 z dnia 30.04.2015 r.

Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu wprowadzenia zarejestrowanych w KRS akcji do depozytu KDPW oraz do obrotu na GPW.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu