Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 28/2014

Raport Bieżący

Numer: 28/2014 Data: 2014-12-03 godzina: 09:38:55

Prognoza zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna informuje, że Spółka sporządziła prognozę finansową wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Uwzględniając wysokość zysku netto na poziomie 1,16 mln zł wypracowanego przez Spółkę po III kwartałach 2014r. oraz w oparciu o analizę planowanej działalności w IV kwartale br. Zarząd Aiton Caldwell S.A. szacuje, iż zysk netto Spółki w całym roku obrotowym 2014 osiągnie poziom około 1,6 mln zł, a marża EBITDA osiągnie poziom ok. 3,6 mln zł.

Biorąc pod uwagę aktualny stan Spółki oraz jej bieżące potrzeby finansowe związane z prowadzeniem działalności operacyjnej, Zarząd Aiton Caldwell S.A. podjął uchwałę, iż będzie rekomendował Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie nie mniej niż 85% zysku netto za rok obrotowy 2014 na wypłatę dywidendy (tj. ok. 12 groszy brutto na jedną akcję).

Zarząd Aiton Caldwell SA zwraca uwagę, iż z zysku za 2013 r. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 9 groszy brutto na jedną akcję.

W kolejnych latach Zarząd zamierza prowadzić politykę corocznego rekomendowania wypłaty dywidendy. Wysokość rekomendowanej dywidendy w latach przyszłych uzależniona będzie od aktualnej wówczas sytuacji rynkowej oraz możliwości i potrzeb kapitałowych spółki.

Decyzja o publikacji niniejszego raportu objęta została uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Osoby reprezentujące spółkę:

Jan Wyrwiński
Wiceprezes Zarządu