Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 28/2015

Numer: 28/2015

Data: 2015-12-11 godzina 15:52

Temat: Zmiany w składzie Zarządu i Radzie Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 10 grudnia 2015 roku, rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r. złożył Pan Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu Spółki, a rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r. złożyła Pani Agnieszka Kosińska. W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Malickiego ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2016 r. Nowy członek Rady Nadzorczej powołany został w ramach pięcioletniej wspólnej kadencji, która rozpoczęła się dnia 21 października 2014 roku.

Poniżej Zarząd przedstawia życiorysy nowego członka Rady Nadzorczej.

Krzysztof Malicki – Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii tejże uczelni. W 1999 roku zdobył tytuł Najlepszego Studenta Trójmiasta – laur Czerwonej Róży. W 2000 roku ukończył Profesjonalne Studium Finansów dla Menadżerów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, a w 2003 roku uzyskał międzynarodowy tytuł Project Management Professional. W latach 1999-2003 pracował w Prokom Software SA, będąc odpowiedzialnym za inwestycje w sektorze nowych technologii. W 2003 r. współtworzył Grupę Doradztwa Finansowego i Inwestycyjnego Sp. z o.o. (GDFI), przekształconą w 2006 r. w Datera Sp. z o.o., a następnie w Datera SA. Jest jednym z twórców i największym akcjonariuszem Aiton Caldwell SA. Pan Krzysztof Malicki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aiton Caldwell SA od 2009 roku. Od roku 2011 współpracuje z Politechniką Gdańską jako Pełnomocnik Rektora ds. Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych. Od listopada 2014 roku Pan Krzysztof Malicki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Aiton Caldwell SA.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Malicki nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Malicki pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Krzysztof Malicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Malicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu