Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 3/2015

Numer: 3/2015

Data: 2015-01-13 godzina 14:51

Wprowadzenie do obrotu akcji serii E

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że do siedziby Spółki w dniu dzisiejszym (tj. 13-01-2015 r.) wpłynęła uchwała nr 47/2015 podjęta dnia 12 stycznia 2015 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A weszła w życie z dniem podpisania.

Akcje serii E zostały utworzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z uchwałą o połączeniu Spółki ze spółką Datera SA w drodze przejęcia. Uchwała o połączeniu spółek oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego i utworzeniu akcji serii E zarejestrowana została przez Sąd Rejestrowy (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) dnia 2 czerwca 2014 roku. Dzień 2 czerwca 2014 roku stanowi termin rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E.

Akcje serii E zostały przydzielone na mocy uchwały Zarządu Aiton Caldwell SA z dnia 11 sierpnia 2014r., który to dzień stanowi termin zamknięcia subskrypcji. Emisja akcji obejmowała 5.100.000 akcji serii E.

Akcje serii E Aiton Caldwell SA, jako akcje połączeniowe, przydzielone zostały wyłącznie aktualnym w dniu połączenia akcjonariuszom Datera SA (których było piętnastu), stąd nie były one proponowane w podziale na transze.
Nie wystąpiła redukcja w przyznawaniu akcji serii E. Za każdą posiadaną akcję Datera SA akcjonariusze tej Spółki otrzymali 10 akcji serii E Aiton Caldwell SA.

W wycenie wartości akcji Datera SA sporządzonej na potrzeby procesu połączenia z Aiton Caldwell SA wartość jednej akcji Datera SA oszacowana została na poziomie 13,10 zł. Zważywszy że w procesie połączenia, w zamian za 1 akcję Datera SA obejmowanych było 10 akcji serii E Aiton Caldwell SA, cena emisyjna 1 akcji serii E Emitenta wynosiła 1,31 zł.

Na dzień połączenia Aiton Caldwell SA z Datera SA uprawnionymi do objęcia nabycia 5.100.000 akcji serii E Aiton Caldwell SA było 14 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna, którzy nabyli wszystkie akcje serii E.

W procesie emisji akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyniosła 16.120 zł netto, z czego:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 6.120 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów – 0 zł,
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego
z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 10.000 zł,
d) Promocja oferty – 0 zł.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu