Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 3/2019: Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi przez Emitenta informacji poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 2 stycznia 2019 r. przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Emitenta wpłynęło do Spółki pytanie postawione przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem Spółki, dotyczące zwołanego przez Spółkę na dzień 16 stycznia 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Po uzupełnieniu w/w pytania na wniosek Spółki w dniu 9 stycznia 2019 r., Spółka w dniu 11 stycznia 2019 r. udzieliła akcjonariuszowi odpowiedzi w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz wnioskował o udzielenie mu informacji w jakim celu ma zostać dokonana emisja 10% akcji po cenie nominalnej dla wybranych inwestorów oraz czy jest ona związana z jakimś programem motywacyjnym, a jeżeli tak, to jakim.

Na udzielone pytanie Spóła udzieliła następującej odpowiedzi:

„Działając niniejszym w imieniu Aiton Caldwell S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”), w odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane w dniu 2 stycznia 2019 r. przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej naszej Spółki, uzupełnione w dniu 9 stycznia 2019 r. informuję, iż zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym zmianę statutu poprzez zwiększenie kapitału docelowego o 10% nowych akcji z przeznaczeniem dla zarządu i kluczowych pracowników nastąpiło na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki z dnia 15 grudnia 2018 r. Zgodnie z przedstawioną Spółce informacją celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji przeznaczonych dla objęcia przez kadrę zarządzającą Spółki jest zwiększenie związania kluczowego personelu ze Spółką oraz zwiększenie ich zaangażowania w działalność i dalszy rozwój Spółki.”.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu