Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 4/2014

Raport Bieżący
Numer: 4/2014 Data: 2014-02-19 godzina 17:00

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Aiton Caldwell SA

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 504 §1 i §2 KSH, po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna ze Spółką DATERA Spółka Akcyjna w Gdańsku.

Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Datera SA, jako Spółki przejmowanej na Aiton Caldwell SA jako spółkę przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o nowe akcje zwykłe na okaziciela, które zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Przejmowanej („Akcje Emisji Połączeniowej”) według określonego w planie połączenia parytetu wymiany.

Plan połączenia został ogłoszony w dniu 31 października 2013 roku w formie raportu bieżącego EBI 25-2013 i od tego dnia nieprzerwanie jest dostępny na stronie internetowej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd informuje, że akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z treścią dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 w biurze Spółki Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, od dnia dzisiejszego do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie połączenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A., Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie") Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej również „Spółką”) na dzień 5 marca 2014 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3 , z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału zakładowego Aiton Caldwell S.A. oraz zmian w statucie Aiton Caldwell.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pierwsze zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell SA odbyło się w dniu 3 lutego 2014 rok, co znalazło odzwierciedlenie w raportach bieżących EBI 2-2014 oraz ESPI 6-2014. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są również

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) oraz § 3 ust. 2 pkt. 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu