Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 5/2014

Raport Bieżący
Numer: 5/2014 Data: 2014-02-20 godzina: 10:00:14

Temat: Rejestracja w KRS obniżenia kapitału zakładowego

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 19 lutego 2014 Spółka powzięła informację, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.012.273,00 złotych o kwotę 409.091,00 zł, do kwoty 603.182,00 złotych zł, poprzez umorzenie 4.090.910 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Po obniżeniu kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Aiton Caldwell S.A. wynosi obecnie 603.182 złotych i dzieli się na 6.031.820 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 191.820 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Spółka informowała o podjęciu uchwał w sprawie umorzenia akcji serii C w raporcie bieżącym EBI nr 17/2013 z dnia 29.05.2013 oraz o nabyciu akcji własnych w raportach bieżących nr 20/2013 oraz 22/2013.

Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu wycofania umorzonych akcji z depozytu KDPW.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
• Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu