Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 5/2017: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2016. Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2016 w wysokości 1.158.477,61   zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 61/100), z przeznaczeniem kwoty 1.126.582,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,10 zł na każdą akcję oraz z przeznaczeniem kwoty 31.895,61 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 61/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu