Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 6/2018: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 10 maja 2018 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2017. Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2017 w wysokości 1.141.956,76 zł (jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 76/100), z przeznaczeniem kwoty 1.130.728,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,10 zł na każdą akcję oraz z przeznaczeniem kwoty 11.228,76 zł (jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 76/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu