Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 7/2015

Numer: 7/2015

Data: 2015-01-15 godzina 15:58

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A.

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 14 stycznia 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu na stanowisko członków Rady Nadzorczej Adam Krużycki oraz Tadeusz Kruszewski. Nowi Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali w ramach pięcioletniej wspólnej kadencji, która rozpoczęła się dnia 21 października 2014 roku.

Poniżej Zarząd przedstawia życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej.

Adam Krużycki – Członek Rady Nadzorczej od dnia 14 stycznia 2015 roku:

Pan Adam Krużycki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej – Instytutu Hydrotechniki. Posiada on bogate doświadczenie w branży inwestycyjno – budowlanej. Pan Adam Krużycki ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w zakresie „Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych”.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Krużycki nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Adam Krużycki pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. W okresie ostatnich trzech lat Pan Adam Krużycki nie był wspólnikiem ani członkiem organów zarządzających żadnej spółki prawa handlowego. W okresie od 26 kwietnia 2013 r. do 21 października 2014 r. pełnił on funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Aiton Caldwell S.A. Pan Adam Krużycki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam Krużycki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tadeusz Kruszewski – Członek Rady Nadzorczej od dnia 14 stycznia 2015 roku:

Pan Tadeusz Kruszewski posiada bogate doświadczenie w branży inwestycyjnej .

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tadeusz Kruszewski nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Tadeusz Kruszewski pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. W okresie ostatnich trzech lat Pan Tadeusz Kruszewski nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem żadnej spółki prawa handlowego. Pan Tadeusz Kruszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tadeusz Kruszewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę: 

  • Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu