Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 7/2023: Zmiany w składzie Zarządu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

Raport Bieżący

Numer: 7/2023  Data: 2023-06-15 godzina 15:03

Zmiany w składzie Zarządu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki numer 5/06/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku, na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Pan Rafał Pietrzak został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie w dniu jej podjęcia.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje życiorys Prezesa Zarządu.

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

Pan Rafał Pietrzak został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji. Jest on absolwentem Instytutu Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz MBA w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Doświadczenie w branży telekomunikacyjnej i informatycznej zdobył jako twórca i administrator sieci dużej kancelarii prawnej oraz urzędu administracji samorządowej, której obsługę informatyczną stworzył od podstaw. Przez lata związany z Crowley Data Poland, gdzie początkowo zajmował się technicznym wsparciem sprzedaży, a następnie odpowiadał za sprzedaż usług operatorskich.

Od 2004 roku na stanowisku dyrektora ds. współpracy z operatorami był odpowiedzialny za kształtowanie relacji z partnerami z rynku telekomunikacyjnego. Od 2009 na stanowisku dyrektora operacyjnego odpowiedzialny był za projektowanie, utrzymanie oraz rozwój sieci CDP. Od 2010 w zarządzie, gdzie od 2011 odpowiadał za utrzymanie operacyjne w trakcie procesu połączenia Netia S.A. z CDP Netia.

Od 2012 roku związany z Datera SA, kiedy to objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Od września 2013 roku zasiadał na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W związku z połączeniem spółek Aiton Caldwell SA oraz Datera SA, powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu połączonej organizacji.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Pietrzak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani też za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pan Rafał Pietrzak w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Rafał Pietrzak pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. W okresie ostatnich trzech lat Pan Rafał Pietrzak nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani też wspólnikiem innych spółek prawa handlowego niż Emitent

Pan Rafał Pietrzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Rafał Pietrzak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu