Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 7/2017: Zmiany w składzie Zarządu Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 kwietnia 2017 roku, na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Pan Rafał Pietrzak został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie w dniu jej podjęcia.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje życiorysy nowo powołanych członków Zarządu.

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA

Absolwent Instytutu Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz MBA w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Doświadczenie w branży telekomunikacyjnej i informatycznej zdobył jako twórca i administrator sieci dużej kancelarii prawnej oraz urzędu administracji samorządowej, której obsługę informatyczną stworzył od podstaw. Przez lata związany z Crowley Data Poland, gdzie początkowo zajmował się technicznym wsparciem sprzedaży, a następnie odpowiadał za sprzedaż usług operatorskich.

Od 2004 roku na stanowisku dyrektora ds. współpracy z operatorami był odpowiedzialny za kształtowanie relacji z partnerami z rynku telekomunikacyjnego. Od 2009 na stanowisku dyrektora operacyjnego odpowiedzialny był za projektowanie, utrzymanie oraz rozwój sieci CDP. Od 2010 w zarządzie, gdzie od 2011 odpowiadał za utrzymanie operacyjne w trakcie procesu połączenia Netia S.A. z CDP Netia.

Od 2012 roku związany z Datera SA, kiedy to objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Od września 2013 roku zasiadał na stanowisku Prezesa Zarządu spółki. W związku z połączeniem spółek Aiton Caldwell SA oraz Datera SA, powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu połączonej organizacji.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Pietrzak nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Rafał Pietrzak pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Rafał Pietrzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Rafał Pietrzak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu