Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 7/2018: Wypłata dywidendy za rok 2017

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 maja 2018 roku postanowiło o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.130.728,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,10 zł na każdą akcję. Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 maja 2018 roku postanowiło o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.130.728,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,10 zł na każdą akcję.

Wypłatą dywidendy objętych jest 11.307.280 akcji Spółki stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, jako dzień dywidendy dzień 25 maja 2018 i dzień wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 11 i § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu