Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 8/2016: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 10 maja 2016 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki o podział zysku za rok obrotowy 2015. Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.019.069,53 zł (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 53/100), z przeznaczeniem kwoty 1.013.923,80 zł (jeden milion trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 80/100) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,09 zł na każdą akcję oraz z przeznaczeniem kwoty 5.145,73 zł (pięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 73/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu