Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 8/2017: Wypłata dywidendy za rok 2016

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 26 kwietnia 2017 roku postanowiło o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.126.582,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,10 zł na każdą akcję.

Wypłatą dywidendy objętych jest 11.265.820  akcji Spółki stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, jako dzień dywidendy dzień 5 maja 2017 i dzień wypłaty dywidendy na 19 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 11 i § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu