Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 9/2012

Opublikowany: 2012-05-11, 11:57:09
Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii B

 

W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Zarząd Aiton Caldwell SA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20.04.2012 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27.04.2012 r.
   
 2. Data przydziału akcji: Umowy objęcia akcji serii B zostały zawarte w dniu 27.04.2012 r.
   
 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Subskrypcja prywatna obejmowała 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
   
 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
   
 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji Zarząd Emitenta przydzielił 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
   
 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii B zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.
   
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zapisy na akcje serii B złożyło 6 osób, będących pracownikami Emitenta.
   
 8. Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcją: Akcje serii B zostały objęte przez 6 osób, będących pracownikami Emitenta.
   
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
   
 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
  Łączne koszty emisji akcji serii B wyniosły 514,86 zł w podziale na następujące koszty:
  a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
  b) wynagrodzenia subemitentów: zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy,
  c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
  d) promocji oferty: 0,00 zł,
  e) inne koszty tj. opłaty skarbowe, notarialne wyniosły 514,86 zł.

Koszty przeprowadzenia subskrypcji akcji serii B zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu
 • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu