Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 05/2022: Informacja o zawarciu przez Emitenta znaczącej umowy

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż Emitent, zawarł w dniu 20 lipca 2022 r. z CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowę w sprawie doradztwa transakcyjnego – buy side [dalej: Umowa], której przedmiotem jest świadczenie na rzecz Emitenta usług doradztwa finansowego i organizacyjnego zmierzających do dokonania transakcji mającej na celu nabycie innego (jeszcze nieskonkretyzowanego) przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub jego zorganizowanej części celem poszerzenia bazy klientów biznesowych, na rzecz których Emitent mógłby świadczyć usługi teleinformatyczne.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR).