Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 1/2020: Informacja o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Emitenta strategii Spółki i wyrażeniu zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki działań dotyczących świadczenia przez Spółkę usług na rzecz konsumentów.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 15.01.2020 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedstawił nową strategię dotyczącą dalszego prowadzenia przez Spółkę usług telekomunikacyjnych. Mając na uwadze przedstawioną przez Zarząd Spółki koncepcję dotyczącą prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie usług telekomunikacyjnych, Rada Nadzorcza zatwierdziła niniejszą strategię i wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki działań mających na celu koncentrację na klientach biznesowych Spółki.

Jednocześnie, z uwagi na możliwość zainteresowania przez podmioty trzecie nabyciem zespołu składników materialnych lub niematerialnych związanych ze świadczonymi przez Spółkę usługami telekomunikacyjnymi na rzecz konsumentów, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki działań zmierzających do zbycia tych składników lub ich ewentualnego przeniesienia przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego lub wydzielenia ze Spółki tej części świadczonych usług, pozostawiając Zarządowi Spółki decyzję, co do przedmiotu i zakresu prowadzonych rozmów lub negocjacji z potencjalnymi kontrahentami.

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu