Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 1/2021: Informacja o podjęciu rozmów w celu poszerzenia kręgu odbiorców usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Emitenta

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż Emitent, działając w celu poszerzenia kręgu podmiotów, na rzecz których może świadczy usługi telekomunikacyjne, podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów ze spółką LiveCall Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597585, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, w zakresie ewentualnego zawarcia z tym podmiotem umowy skutkującej wstąpieniem przez Emitenta w prawa operatora telekomunikacyjnego w stosunku do przedsiębiorców, na rzecz których dotychczas LiveCall Software sp. z o.o. świadczy usługi telekomunikacyjne.

Emitent wskazuje, iż na chwilę podjęcia decyzji o prowadzeniu rozmów nie zostały ustalone warunki na jakich ewentualna umowa z LiveCall Software sp. z o.o. miałaby zostać zawarta. Emitent podejmie decyzję w niniejszej sprawie po weryfikacji dokumentów przedstawionych przez LiveCall Software sp. z o.o. Informacja o podjętej przez Zarząd Emitenta decyzji zostanie opublikowana odrębnym raportem, po przeprowadzeniu rozmów i ewentualnych negocjacji z tą spółką.

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Pietrzak