Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 11/2015

Numer: 11/2015
 
Data: 2015-04-27
 
Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
 
Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.04.2015 otrzymała od Pana Marka Bednarskiego (dalej: „Akcjonariusza") zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 15%.
 
Zgodnie z treścią w/w zawiadomienia, dnia 24.04.2015 r. Akcjonariusz przeprowadził transakcję sprzedaży akcji; przed w/w zmianą posiadał 1.789.991 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 16,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.789.991 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; po w/w zmianie Akcjonariusz posiada 1.289.991 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 11,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.289.991 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
Podstawa prawna:
Art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu