Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 12/2015

Numer: 12/2015

Data: 2015-04-29

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 28.04.2015 otrzymała od Pani Katarzyny Bednarskiej (dalej: „Akcjonariusza") zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej 5%.

Zgodnie z treścią w/w zawiadomienia, dnia 24.04.2015 r. Akcjonariusz przeprowadził transakcję kupna akcji; przed w/w zmianą posiadał 251.724 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 2,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 251.724 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; po w/w zmianie Akcjonariusz posiada 751.724 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 6,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 751.724 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu