Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 1/2016: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer: 1/2016

Data: 2016-02-09

Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 8 lutego 2016 r. Spółka otrzymała od Pana Bogdana Bartkowskiego (dalej: Akcjonariusza) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 10%.

Zgodnie z treścią w/w zawiadomienia:

1)   dnia 8 lutego 2016 r. Akcjonariusz przeprowadził transakcję sprzedaży akcji;

2)   przed w/w transakcją Akcjonariusz posiadał 1.115.805 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,90 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.115.805 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,02 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

3)   po dokonaniu w/w transakcji Akcjonariusz posiada aktualnie 1.094.280 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,71 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.094.280 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,83 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące spółkę:

•  Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu