Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 12/2017: Osoby reprezentujące spółkę: Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu

Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2017 roku, w związku ze złożonym przez Pana Tadeusza Kruszewskiego oświadczeniem o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (Raport ESPI 7/2017) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2017 r. podjęło uchwałę nr 3 o odwołaniu Pana Tadeusza Kruszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Kolejno, Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2017 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Marek Bednarski.

Nowy członek Rady Nadzorczej powołany został w ramach pięcioletniej wspólnej kadencji, która rozpoczęła się dnia 21 października 2014 roku.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu