Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 13/2020: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, że w związku z Uchwałą Nr 696/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Aiton Caldwell S.A., Emitent w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2020 r. złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w/w akcji.

Proponowany dzień pierwszego notowania został wskazany na 5 października 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR)