Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 14/2020: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku Emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G, w dniu 1 października 2020 r. podjął Uchwałę Nr 725/2020, w której określił dzień 5 października 2020 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu NewConnect  1.130.728 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, pod warunkiem dokonania w dniu 5 października 2020 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczył je kodem PLATCDL00013. Akcje te notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AITON” i oznaczeniem „AIT”.

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR)