Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 15/2019: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, że w związku z Uchwałą Nr 1131/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Aiton Caldwell S.A., Emitent w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2019 r. złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w/w akcji.

Proponowany dzień pierwszego notowania został wskazany na 14 listopada 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporzadzenia MAR)