Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 15/2017: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o zwiększeniu udziału Akcjonariusza

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 15.09.2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 października 2017 r. wpłynęło do Spółki od Pana Marka Bednarskiego zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu powyżej 10% ogólnej liczby głosów z dnia 11 października 2017 r.

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 9 października 2017 r. w wyniku transakcji kupna akcji Pan Marek Bednarski zwiększył swój udział powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Przed w/w transakcją posiadał on 1.129.618 akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell, stanowiących 9,99 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.129.618 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,99 % ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu w/w transakcji posiada on 1.179.528 akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell, stanowiących 10,432 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.179.528 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,432 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 15.09.2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1639)

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu