Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 16/2018: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o zwiększeniu udziału Akcjonariusza w ogólnej licznie głosów powyżej 10%

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 15.09.2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2018 r. wpłynęło do Spółki od Pani Katarzyny Bednarskiej zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu powyżej 10% ogólnej liczby głosów z dnia 24 maja 2018 r.

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 23 maja 2018 r. w wyniku transakcji kupna akcji na rynku New Connect Pani Katarzyna Bednarska zwiększyła swój udział powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Przed w/w transakcją posiadała ona 1.115.791 akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell, stanowiących 9,87 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.115.791 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,87 % ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu w/w transakcji posiada ona 1.134.059 akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell, stanowiących 10,03 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.134.059 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,03 % ogólnej liczby głosów.

W załączeniu przedstawiamy skan otrzymanego powiadomienia.

Podstawa prawna:

  • art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 07.02.2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 512)

Osoba reprezentująca spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu