Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 19/2017: Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o zmniejszeniu udziału Akcjonariusza w ogólnej licznie głosów poniżej 10%

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Spółka”) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 15.09.2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2017 r. wpłynęło do Spółki od Pana Marka Bednarskiego zawiadomienie z dnia 20 listopada 2017 r. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu poniżej 10% ogólnej liczby głosów.

Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 16 listopada 2017 r. w wyniku transakcji sprzedaży akcji Pan Marek Bednarski zmniejszył swój udział poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Przed w/w transakcją posiadał on 1.184.686 akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell, stanowiących 10,48 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.184.686 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,48 % ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu w/w transakcji posiada on 1.039.826 akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell, stanowiących 9,20 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.039.826 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,20 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 15.09.2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1639)

Osoba reprezentująca spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu