Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 2/2020: Informacja o zawarciu przez Spółkę Umowy pełnienia Funkcji Pośrednika Rejestracyjnego Akcji serii G

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, że Spółka zawarła w dniu dzisiejszym, tj. 5 lutego 2020 r. z Domem Maklerskim BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej umowę powierzenia pełnienia Funkcji Pośrednika Rejestracyjnego akcji serii G.

W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania czynności związanych z pełnieniem funkcji Pośrednika Rejestracyjnego, o której mowa w § 40b ust. 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i polegającej na doprowadzeniu do zapisania rejestrowanych w KDPW akcji serii G spółki Aiton Caldwell S.A. na wskazanych rachunkach inwestycyjnych osób uprawnionych (akcjonariuszy Spółki).

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR)

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu