Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 24/2018: Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt 5) Statutu Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 16 listopada 2018 roku podjęła uchwałę nr 3/11/2018 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018.

Wybranym biegłym rewidentem jest firma audytorska ESO Audit spółka cywilna, z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 103 A, 80-244 Gdańsk wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3472.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR).