Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 25/2018: Informacja o podjęciu decyzji o rozwiązaniu przez Spółkę Umowy o dofinansowanie Projektu zawartej w dniu 15 grudnia 2016 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent] w nawiązaniu do raportu ESPI 8/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. informuje o podjęciu decyzji o złożeniu wniosku przez Emitenta o rozwiązanie zawartej w dniu 15 grudnia 2016 r. z Województwem Pomorskim Umowy nr RPPM.02.02.01-22-0200/16-00 o dofinansowanie projektu „Wprowadzenie produktu nowego na rynku w celu ekspansji oraz poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w Aiton Caldwell S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [dalej: Umowa].

Emitent do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnych środków na realizację projektu objętego Umową, stąd też rozwiązanie Umowy nie będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu jakichkolwiek środków na rzecz Województwa Pomorskiego.

W związku z podjętą przez Zarząd Emitenta decyzją, w dniu dzisiejszym do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (pełnomocnika Województwa Pomorskiego) wystosowany został wniosek o rozwiązanie Umowy.

Podstawa prawna:   

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR)

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu