Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 26/2018: Informacja o rozwiązaniu Umowy o dofinansowanie Projektu zawartej w dniu 15 grudnia 2016 r.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent] w nawiązaniu do raportu ESPI 25/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym (3.12.2018 r.) Emitent uzyskał informację, iż na skutek wniosku Emitenta o rozwiązanie zawartej w dniu 15 grudnia 2016 r. z Województwem Pomorskim Umowy nr RPPM.02.02.01-22-0200/16-00 o dofinansowanie projektu „Wprowadzenie produktu nowego na rynku w celu ekspansji oraz poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w Aiton Caldwell S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [dalej: Umowa], Umowa została rozwiązana z dniem 28 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Pietrzak – Prezes Zarządu