Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 3/2020: Informacja dotycząca wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka], w związku z opublikowanymi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Komisję Nadzoru Finansowego zaleceniami związanymi ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na rynkach finansowych Unii Europejskiej informuje, iż pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 może mieć negatywny wpływ na działalność gospodarczą Spółki i przewidywane wyniki finansowe. Na chwilę obecną, z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną i podejmowane przez polski rząd działania prewencyjne, trudno ocenić wpływ zaistniałej sytuacji na bieżącą działalność Spółki. Spółka monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19, a także analizuje możliwy wpływ epidemii na jej działalność. Stąd też, w sytuacji zaobserwowania istotnego wpływu skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa na jej działalność bądź wynik finansowy, taka informacja zostanie niezwłocznie opublikowana w raporcie bieżącym oraz znajdzie odzwierciedlenie w raportach okresowych publikowanych w trakcie 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenia MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Pietrzak, Prezes Zarządu