Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 5/2012

Opublikowany: 02-03-2012
Temat: Nabycie akcji Aiton Caldwell S.A.

Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 02/03/2012r. otrzymała zawiadomienie od pełnomocnika Borgosia Investments Limited (Cypr) o nabyciu w dniu 24/02/2012r. 14.179 akcji Aiton Caldwell SA.

Przed dokonaniem ww. transakcji Borgosia Investments Limited posiadała 136.364 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A. co stanowiło 13,61% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonywania 136.364 głosów, co stanowiło 13,61 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. Po ww. transakcji Borgosia Investments Limited posiada 150.543 sztuk akcji Aiton Caldwell S.A. co stanowi 15,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania 150.543 głosów, co stanowi 15,02% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, Borgosia Investments Limited nie przewiduje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Aiton Caldwell S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu
  • Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu