Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

ESPI 5/2015

Numer: 5/2015

Data: 2015-01-22 godzina: 14:42

Temat: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 21/01/2015 otrzymała od Pana Marka Bednarskiego (dalej: „Akcjonariusza:) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią w/w zawiadomienia: 

1) dnia 16.09.2014r. Akcjonariusz przeprowadził transakcję kupna akcji; przed w/w zmianą posiadał 736.427 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 12,21 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 736.427 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,21 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; po w/w zmianie Akcjonariusz posiadał 941.077 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 15,6019 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 941.077 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,6019 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

2) od dnia 21.01.2015r., w związku z zarejestrowaniem akcji Spółki serii E w KDPW, Akcjonariusz posiada 1.773.312 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 15,93 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.773.312 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,93 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Krzysztof Malicki – Wiceprezes Zarządu